کنفرانس بین‌المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری

سازمان بسیج شهرداری تهران***دانشگاه علمی - کاربردی***دانشگاه آلماتی قزاقستان***پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

کنفرانس بین‌المللی تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین با محوریت بسیج شهری

سازمان بسیج شهرداری تهران***دانشگاه علمی - کاربردی***دانشگاه آلماتی قزاقستان***پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی

محورهای کنفرانس

مدیریت (عمومی)

اقتصاد و دارائی

حسابداری

آموزش و پرورش دانش بنیان

آموزش و مدیریت هوشمندانه ی دانش بنیان

آموزش های فنی دانش بنیان

آموزش و خدمات توانمندسازی دانش بنیان

طراحی، توسعه و تدوین برنامه های آموزشی دانش بنیان

آموزش و تجاری سازی علم و دانش

آموزش فناوری و تولید دانش بنیان

آموزش و طرح های توجیهی کسب و کار مبتنی بر دانش

آموزش و اقتصاد دانش بنیان

آموزش و نوآوری، خلاقیت و ایده های دانش محور

آموزش و اقتصاد دانش بنیان ارزش محور

نقش آموزش و پرورش دانش بنیان در اشتغال

نقش آموزش های فنی و حرفه ای هنرستان ها در اقتصاد دانش بنیان

آموزش و برنامه ریزی درسی دانش بنیان